iBanner

Chuyển đổi số Marketing
Chuyển đổi số Marketing
wMark - Giải pháp wifi Marketing
wMark - Giải pháp wifi Marketing

Giải pháp lưu trữ và truyền tải hình ảnh (PACS)

Thành phố Hồ Chí Minh: Xây dựng hệ thống khám, chữa bệnh thông minh

Những năm qua, ngành Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong khám, chữa bệnh và quản lý bệnh viện. Nhờ đó, những nền tảng trong xây dựng hệ thống khám, chữa bệnh thông minh đang dần hình thành, hướng đến mục tiêu chăm sóc sức khỏe người dân ngày càng tốt hơn.

Tài trợ